غږ

پیدا نه شو

وبخښئ ستاسې غوښتل شوي پاڼه پیدا نه شوه.